Schadeafhandeling

De leidraad voor onze schadeafhandeling is het BW (Burgerlijk Wetboek) Boek 8 welke geheel gewijd is aan Verkeersmiddelen en Vervoer. Voor het vervoer binnen Nederland gelden de Algemene Vervoer Condities (AVC) 2002, laatste versie. Voor grensoverschrijdend vervoer zijn dit de CMR-bepalingen. Op al onze vervoerovereenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Volgens artikel 10 van de AVC is de vervoerder, behoudens overmacht, aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken. Artikel 11 benoemt een aantal bijzondere risico’s waardoor de vervoerder zich ontslagen weet van zijn aansprakelijkheid.

Bijvoorbeeld:

 • Bij het ontbreken van of gebrekkigheid van de verpakking, onvolledigheid of gebrekkigheid van de adressering (“cijfers, letters of merken der colli”).
 • De aard van bepaalde goederen zelf zoals ontvlamming, ontploffing, smelting, breuk, corrosie, bederf, uitdroging, lekkage, of kwaliteitsverlies door het optreden van knaagdieren.
 • Verder vallen juwelen, effecten, coupons, specimen, documenten, radioactieve stoffen, antiquiteiten, verzamelvoorwerpen met liefhebberwaarde, computersoftware, breekbare goederen van glas, kristal, porselein of keramiek (conform voornoemde beide condities) ook altijd buiten de aansprakelijkheid van de vervoerder.

Aansprakelijkheidsbeperking vervoerder

Goederen zijn tijdens vervoer niet verzekerd, tenzij de verlader dat anders heeft geregeld. Wij adviseren u daarom aan de hand van de waarde van de goederen te beoordelen of het wenselijk is om een goederentransportverzekering bij uw verzekeraar af te sluiten. Binnen Nederland valt het transport dus onder de wettelijke AVC-condities, wat onder meer inhoudt dat u de vervoerder aansprakelijk kunt stellen voor maximaal € 3,40 per bruto schade per verloren kilo. Voor ons product Pakket Plus is echter een verhoogde aansprakelijkheid tot max. €450,- van toepassing. Voor grensoverschrijdend vervoer zijn de CMR-bepalingen van toepassing, waarbij eventuele aansprakelijkheid maximaal SDR 8,33 per schade per verloren bruto kilo bedraagt, waarbij het factuurbedrag leidend is. De dagkoers van de SDR (Zwitserse Goud Frank) kunt u vinden / berekenen op de website www.xe.com/ict. Bij schade of vermissing handelen wij dus volgens de van toepassing zijnde condities. De acceptatie van onze aansprakelijkheid kan tevens dienen als uitgangspunt voor de additionele schadeloosstelling door uw verzekeraar.

Vertragingsschade
Ingeval wij aansprakelijk zijn omdat wij niet binnen de overeengekomen of redelijke termijn (30 dagen) hebben afgeleverd dan is de vertragingsschade beperkt tot eenmaal de vracht. Betreft het een TransPlus Tijdvensterlevering dan is de vertragingsschade beperkt tot tweemaal de vrachtkosten. Eventuele vorderingen verjaren in 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van verzending.

Schademelding en afhandelingsprocedure
Voor de afhandelingsprocedure maken we onderscheid tussen nachtzendingen en dagzendingen.

Nachtzendingen: leveringen en afhalingen die tussen 18:00 en 8:00 uur plaatsvinden. De leveringen vallen onder z.g. “documentloos vervoer” en worden daarom niet begeleid door een vrachtbrief.

Dagzendingen: binnenlandse leveringen en afhalingen die tussen 8:00 en 18:00 uur plaatsvinden.

Dagzendingen
In beginsel geldt dat als de ontvanger voor goede ontvangst van de goederen heeft getekend wij elke aansprakelijkheidsstelling zullen afwijzen. Bij constatering van schade of vermissing zal de chauffeur daartoe een vermelding op de vrachtbrief maken dan wel wordt het voorbehoud door de ontvanger daarop zelf aangegeven. Tevens dient de ontvanger en/of de verlader daar zelf zo snel mogelijk melding van te maken bij onze klantenserviceafdeling. Het e-mailadres daarvoor is klantenservice@vdhaak.nl. De melding dient altijd het zendingsnummer te bevatten en logischerwijs het collovolgnummer wat het incident betreft. En in geval van schade liefst vergezeld van een (digitale) foto. Onze afdeling klantenservice zal de melding per omgaande bevestigen met vermelding van de naam van de medewerker die deze in behandeling neemt en de inmiddels genomen of nog te nemen actie.
Let op!

 • Als de schade niet uiterlijk waarneembaar was, is er normaliter getekend voor goede ontvangst. Binnen 5 werkdagen nemen wij de melding alsnog in behandeling als de ontvanger aannemelijk kan maken dat de schade de vervoerder verwijtbaar is. Voor inadequate verpakking of stuwing zijn wij immers nooit aansprakelijk.
 • Zorgt u dat in geval van vermissing er nooit onduidelijkheid kan ontstaan over wat vermist wordt. De ontvanger tekent uitsluitend voor het aantal colli of pallets dat daadwerkelijk is ontvangen.

Nachtzendingen
Bij constatering van schade of vermissing heeft de chauffeur de verplichting een z.g. TransNight discrepantieformulier bij de ontvanger achter te laten. Tevens dient de ontvanger en/of verlader daar zelf terstond melding van te maken bij onze TransNight Customer Service. Het e-mailadres daarvoor is transnight@vdhaak.nl. Bij schade geldt dat de melding voor 10:00 uur e.v. gemeld moet zijn, liefst vergezeld van een (digitale) foto.
De melding van een vermissing moet binnen 36 uur, gerekend vanaf 8:00 (PM) uur van de dag van aflevering bij onze Customer Service bekend zijn. De melding dient altijd het zendingsnummer te bevatten en logischerwijs het collovolgnummer en een omschrijving van het vermiste. Indien een dealer- of werkplaatsnummer van toepassing is moet dat ook opgegeven worden. 
Customer Service zal de melding per omgaande bevestigen met vermelding van de naam van de medewerker die deze in behandeling neemt en de inmiddels genomen of nog te nemen actie.

Documentloos vervoer voor TransNight
Voor het distributiesegment werd in het kader van de administratieve vereenvoudiging het regime van de vrachtbrief in 2005 versoepeld. Voor TransNight maken wij gebruik van deze mogelijkheid. De ICT-systemen zorgen voor een snelle, foutloze informatiestroom vanuit de PDC's naar de dealers, werkplaatsen en overige afleveradressen en dat maakt fysieke vrachtbrieven overbodig.

Aansprakelijkheidstelling
Indien u ons aansprakelijk wilt stellen voor schade of blijvende vermissing, dan dient u uw claim per mail te sturen naar claims@vdhaak.nl.

Binnen 5 werkdagen na de melding ontvangt u van ons een onderzoeksbericht met ons dossiernummer.
Ingeval van blijvende vermissing kunt u ons vervolgens binnen 14 dagen schriftelijke aansprakelijk stellen. Bij die claim moeten bijgevoegd zijn:

 • Inkoopfactuur / kostprijscalculatie en/of een reparatiefactuur.
 • Het netto gewicht van de vermiste goederen.
 • Bankrekeningnummer waarop de toegekende schadevergoeding kan worden bijgeschreven.
 • 
Ingeval van schade moeten bijgevoegd zijn:
 • Reparatiefactuur en/of inkoopfactuur dan wel een kostprijscalculatie of een expertiserapport.
 • Het netto gewicht van de beschadigde goederen of de betreffende onderdelen daarvan. Foto van de beschadigde goederen en verpakking.
 • Bankrekeningnummer waarop de toegekende schadevergoeding kan worden bijgeschreven.

Schadevergoeding
Binnen 4 weken ontvangt u van ons een gemotiveerd besluit. Erkennen wij onze aansprakelijkheid dan volgt afhandeling binnen 4 weken. Wellicht ten overvloede vermelden wij dat de schadevergoeding die wij wegens het niet-nakomen van de op ons rustende verplichting verschuldigd zijn, beperkt is. Voor andere schade dan schade ten gevolge van verlies van of schade aan de zaken, zoals gevolgschade, bedrijfsstilstand of immateriële schade, zijn wij uit hoofde van de vervoersovereenkomst niet aansprakelijk.

Transportverzekering

Wilt u uw goederen tijdens het transport verzekeren? Dat kan! U kunt dit in veel gevallen laten verzorgen door uw eigen verzekeraar.